DATIDENS STEMMER OM LAURIDSEN

Vi begynder med et uddrag fra forfatteren Karl Bjarnhofs nekrolog om Lauridsen i Blindesamfundets medlemsblad nr. 2-1946.

 

Lad mig fortælle om en lille Oplevelse, jeg for 20 Aar siden havde i Paris ... En Aften var jeg sammen med nogle Musikere. Louis Vierne var iblandt dem, André Marechall og flere, hvis Navne var kendt ogsaa ud over Frankrigs Grænser. Vi havde spillet en hel Del — baade gammelt og nyt — og fra mange Lande. Der var da Carl Nielsen imellem, husker jeg. Men den Slags forvænte Herrer er tit noget blaserte af sig, og ingenting vandt rigtig Gehør. Saa satte jeg mig hen til Flygelet og spillede den lille ”Aftenstemning” af Laurids Lauridsen, og i samme Nu var der dødsstille. — Lad os høre den igen, bad de, og jeg maatte spille den een Gang til.

Lau-rid-sen ... Navnet blev til den rene Gelé i en Franskmands Mund.

—Ser De, sagde Andre Marechall, han har det samme over sig som Grieg. Hans Musik giver ikke alene et Billede af ham selv, men af hele Deres Land — dette lave, grønne Land med Fjorde og Smaaøer, hvor alt aander Fred –”Votre beau pays...”

 

 

 

Carl Nielsen opførte flere gange Lauridsens musik, og har også i forskellige sammenhænge udtrykt sig positivt om sin komponistkollega. Her kommer først et brev, skrevet direkte til Lauridsen i 1917.

 

 

Kjøbenhavn den 15 December 1917.

 

Hr. Organist Lauridsen!

 

For nogen Tid siden havde jeg Lejlighed til at høre en Trio for Violin, Viola og

Klaver som De har komponeret. Det var tre unge, blinde Kammerater af Dem, der spillede Trioen i Hr. Fini Henriques' Hjem en Eftermiddag.

 

Da jeg havde hørt Deres Arbejde fik jeg straks Lyst til at sende Dem nogle Linier, men min tid blev straks efter saa optaget, at jeg først nu kommer saa vidt. Jeg har Lyst til at sige Dem, at Deres Arbejde har overrasket og glædet mig. Jeg finder, at Trioen tiltrods for nogle faa svage Punkter, er et højst talentfuldt Værk. Den Strøm af Musik der gaar igennem det hele er saa frisk og ægte at det maa glæde enhver Musiker, og jeg er overbevist om at De vil præstere noget af Betydning for dansk Musik i Fremtiden.

 

Det er meget sjældent at jeg uopfordret skriver til en Kunstner for at takke for en glæde han har beredt mig. Jeg gjorde det for mange Aar siden til Jakob Knudsen da ”Den gamle Præst” var udkommet og jeg gør det nu igen; ikke fordi de to Ting – hans Bog og Deres Trio – har noget med hinanden at øger, men fordi jeg har modtaget et ganske eget Indtryk heraf.

 

Jeg beder Dem produsere alt hvad De kan, jeg vil følge Deres Arbejde med interesse og efterhaanden følger der sikkert mange efter.

 

Med Hilsen

Deres forbundne

Carl Nielsen

 

 

 

Carl Nielsen skrev også en anbefaling af Lauridsen til "de aarlige ministrielle Understøttelser på Finansloven".

 

Undertegnede kender en Klavertrio, en Romance for Violin og Orkester, samt nogle Sange af     Komponisten, Hr Laurids Lauridsen. — Trioen har jeg hørt og ogsaa gennemset og Romancen har jeg opført i Musik-foreningen. De nævnte Arbejder er saa talentfulde og Hr Lauridsens hele kunstneriske Stræben er af en saadan Art, at det er mig en Glæde at anbefale ham paa det varmeste ved Uddelingen af de aarlige ministerielle Understøttelser paa Finansloven.

 

Carl Nielsen

 

Denne side er udgivet af Laurids Lauridsen og Hustrus Fond. Henvendelser og kommentarer sendes til info@lauridslauridsen.dk